Rehabilitering

 • Hvorfor må en skorstein repareres ?
 • Må jeg rive den gamle skorsteinen ?
 • Hvilke ulemper og farer kan oppstå ?
 • Hva er farlig ?

Dessverre går en rekke skorsteiner i stykker hvert eneste år, og det er vedlikehold forbundet med skorsteiner som med det meste annet.

Det er derfor viktig å velge riktig skorstein tilpasset ildstedet - enten det er snakk om en ny skorstein eller rehabilitering av den gamle.

En dårlig skorstein kan forårsake: 

 • Husbrann
 • Ujevn og feil forbrenning med unødig bruk av brensel
 • Dårlig fyringsøkonomi
 • Unødvendig mye forurensende avgasser
 • Helsefare ved utpuffing, røykutslag, eller avdunsting av kondens gjennom skorsteinsvangene
 • Fukt som gir råte og soppskader i konstruksjoner inntil skorsteinen
 • Deler av skorsteinen kan falle ned og skade mennesker og gjenstander

Det finnes tre hovedmetoder ved rehabilitering av skorsteiner:

 1. Rive ned og bygge opp øverste delen av skorsteinen. Skaden starter gjerne i toppen.
 2. Rehabilitere med isolert løsning. Nye rør inne i den gamle skorsteinen, isolert og stabilisert.
 3. Rehabilitere med ventilert løsning. Dette er en nyvinning innen rehabilitering av skorsteiner. Systemet går i korte trekk ut på at man forandrer konstruksjonen til den gamle teglskorsteinen. Da kan trevegger stå inntil på maks 2 sider. (Oppstillingsvilkår klasse 3)

Det finnes mange gamle teglskorsteiner som har sett sine bedre dager, og behovet for rehabilitering er stort.

De vanligste årsakene er;

 • Forvitring og elde
 • Gamle ovner byttes ut, og skorsteins-tverrsnittet blir for stort
 • Dårlig isolasjon i skorsteinen
 • Feil fyring med ved
 • Vedovner er byttet ut med oljekaminer
 • Dårlig trekk, med nedslag i pipa som resultat
 • utette piper
 • det er montert moderne fyrkjeler (med lav avgasstemperatur)
 • nedbryting som følge av kondens / fuktighet.

Moderne skorsteiner er stort sett isolerte, noe som sjelden er tilfelle med gamle skorsteiner, for eksempel teglskorsteiner. Normalt har de gamle skorsteinene for stort tverrsnitt - det vil si at røykløpet er for stort. Med det som følge at røykgassene blir raskere avkjølt og trekken blir ofte dårlig. Kondens vil også fort bli et problem når den angriper mørtelfugene og teglsteinen står i fare for å løsne og skorsteinen blir utett.

Nye rør løser problemet!

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man gjerne frykter. Det er sjelden behov for å rive den gamle skorsteinen.

Man senker ned syrebestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. I noen tilfeller brukes det også isolasjon. Rørene består av syrebestandig keramikk (chamotte) eller syrebestandige stålrør (T600). I de tilfeller skorsteinen har en vesentlig forskyvning i røykkanalen bruker vi fleksible syrefaste stålrør.

Montering av ildsted

Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt

"Å montere en ovn er den enkleste tekniske installasjonen i et bygg"

Påstanden er både riktig og feil. Selve arbeidsoperasjonen er enkel, men den krever god forhåndskunnskap. Blant de tingene man må sette seg inn i er: Grundig produktinformasjon, Plan- og bygningslovgivningen med veiledninger og forskrifter, brannlovgivningen, brannvernlovgivningen, ildstedsregler, feieforskrifter med veiledning og div. Norske Standarder. Alt dette går fram av typegodkjente ildsteders bruks- og monteringsanvisninger.

All ildstedsmontering skal meldes til feiervesenet, ved at kontrollskjema som følger ildstedet fylles ut og underskrives av kompetent kontrollør.

Installasjon og vedlikehold

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Derfor er det svært viktig for deg at du melder inn nymonterte ildsteder til det kommunale brann- og feiervesenet. På denne måten får feieren registrert hvilket behov boligen din har for feiing og tilsyn. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig men installasjonen må kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Vi utfører gjerne montering og kontroll av nytt ildsted.